Menu główne
· Admin
http://www.pgnig.pl/zielonagora/

http://www.siegnijpopomoc.pl

http://www.pfron.org.pl

Licznik
14764
TWK - o nas

     Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Zielonej Górze
jest stowarzyszeniem społeczno naukowym, które skupia osoby sprawne
i niepełnosprawne, jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, edukacji, zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych oświatowych, rekreacyjnych. Dąży do zacierania barier pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnym w różnych dziedzinach życia społecznego.

     Oddział Terenowy Zielona Góra jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia społeczno naukowego pod nazwą Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem.

      Towarzystwo Walki z Kalectwem OT ZG działa na podstawie ustawy
o stowarzyszeniach, ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zgodnie z porządkiem prawnym i konstytucją RP.

      Zielonogórski Oddział Terenowy poprzez działalność kół terenowych w Zielonej Górze, Gubinie, Nowogrodzie Bobrzańskim, Sulechowie i Wolsztynie wychodzi na przeciw problemom osób niepełnosprawnych.

Celami stowarzyszenia są:

 1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Pomoc organizacyjna inwalidą w pokonywaniu życiowych trudności.
 3. Popularyzowanie postępowych ideii i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych.
 4. Budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
 5. Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidą uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
 6. Rozwój rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej.
 7. Pomoc osobą poszkodowanym i ich rodziną w wypadkach komunikacyjnych.
 8. Pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla sprawców wypadków komunikacyjnych.
 9. Prowadzenia w różnych formach edukacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele po przez:
 1. Rozwijanie działalności popularyzatorsko propagandowej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 2. Współprace z lokalnymi i terenowymi ogniwami władzy, administracji, samorządami organizacjiami społecznymi.
 3. Organizację zjazdów, konferencji, sympozjów, konkursów, wystaw, pokazów i odczytów.
 4. Udzielanie pomocy organizacyjnej inwalidą i rodziną inwalidów w różnych formach.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 6. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami, w sprawach osób niepełnosprawnych, warunków ich życia i rehabilitacji oraz opiniowanie projektów, aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych.
 7. Współuczestnictwo w międzynarodowej działalności na rzecz inwalidów i osób niepełnosprawnych.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych, umożliwiających zdobycie środkó na realizację celów Oddziału stowarzyszenia.
 9. Organizowanie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji, telepracy, specjalistycznych turnusów rehabilitacyjnych w tym dla osób i sprawców wypadków komunikacyjnych, imprez integracyjnych, okazjonalnych i innych.
 10. Organizowanie poradnictw i pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie realizuje swoją statutową działalność za pośrednictwem:
 1. Biura Zarządu.
 2. Wolontariuszy.